English menu

OM JERNROSEN

OM JERNROSEN


om-jernrosen-2Det var rosehavet som inspirerte smedene Tone Mörk Karlsrud og Tobbe Malm til å starte prosjektet JERNROSEN. Via sitt internasjonale nettverk inviterte de verdens smeder til å delta. Responsen var umiddelbar og veldig positiv. Frem til dags dato har ca. 850 smeder (fra 24 land utenom Norge) bidratt med jernroser. Etterlatte, overlevende og andre sterkt berørte har vært i smia og fått hjelp til å smi sine roser til de som ble drept i terrorhandlingen. 90 roser er smidd av disse. Rosene skal integreres i monumentet og et ferdig forslag til utforming skal presenteres i desember 2014.

Dette er et monument/solidaritetsprosjekt som ingen har bestilt, det er kun solidaritet og kjærlighet, og støtte til pårørende og overlevende fra hele Norge/verden som ligger bak.

Vil du støtte prosjektet? Send JERNROSEN til 2160 og gi 200 NOK (smstjenesten virker kun i Norge). Gå til ”Støtt Jernrosen” hvis du ønsker å donere en større sum.


 

VEDTEKTER FOR JERNROSEN MINNEMONUMENT 22 JULI 2011

(Benevnt Forening)
17.04.2013

Foreningens navn er Jernrosen Minnemonument 22 juli 2011 (Jernrosen) og har et ideelt formål tråd med vedtektene.
Foreningen er selveiende og medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foreningens forpliktelser.

Foreningens sete
Foreningens sete er i Bærum kommune – Smia, Bærums Verk, Verksgata 6 A, 1353 Bærum Verk.

Formål
Foreningen, Jernrosen skal ha til formål å arbeide for å etablere et minnemonument over ofrene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22 juli 2011 gjennom å koordinere mottak av økonomiske bidrag fra giverne; privatpersoner, firmaer, organisasjoner i inn- og utland, samle inn jernroser fra smeder og pårørende/ overlevende etter 22 juli 2011, for så å få utformet et monument, plassert i samarbeid med offentlige myndigheter og berørte parter.
Foreningen forutsettes oppløst når monumentet er avduket innen 22 juli 2014 og foreningens forpliktelser i den anledning er oppfylt.

Medlemskap
Medlemskap i foreningen skal værer åpen for alle som ønsker å støtte formålet med foreningen.
Medlem kan være enkeltpersoner, firma, organisasjoner o.l som blir medlem fra det tidspunkt økonomisk støtte til foreningens formål er registrert. Det er kun en stemme pr bidrag – uavhengig av størrelse på bidraget.

5. Medlemsregister
Styret utpeker et styremedlem til å føre medlemsregister.
Medlem kan være enkeltpersoner, firma, organisasjoner og offentlige etater.

6. Medlemskontingent
Hvert medlem betaler et økonomisk bidrag og blir medlem fra det tidspunkt registrert innbetaling til foreningens bankkonto har funnet sted. Medlemskapet gjelder således frem til oppløsning.

7. Daglig leder, styret og revisor
Foreningen skal ikke ha en daglig leder
Foreningen skal ha et styre med minst 4 medlemmer – herav to kunstneriske og faglige representanter, et styremedlem m/markedsmessig ansvar og et styremedlem m/organisasjonsmessig ansvar. Styret velger selv leder.

Styret peker selv ut nye styremedlemmer dersom noen trer ut av styret før oppløsning 22.07.2014 og godkjennes ved første årsmøte.
Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i felleskap.
Styret er ansvarlig for at økonomiske gaver går til foreningens formål – herunder anskaffe nødvendige tjenester og arbeid til dette og skal for øvrig sørge for at forvaltningen av Foreningens anliggender skjer i samsvar med lov, vedtekter og eventuelle vedtak på Årsmøtet.

Forening
Styret skal sørge for at det holdes styremøter så ofte som nødvendig. Hvert styremedlem kan kreve at styret
sammenkalles.
Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak kan gjøres med minst halvparten av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbelt stemme. Dersom styrets leder ikke er tilstede på møtet, har møtelederen stemmeutslaget.
Styret engasjerer regnskapsfører og statsautorisert revisjonsfirma for å ivareta foreningens økonomiske transaksjoner og forpliktelser.8. Årsmøte
Foreningen skal holde ordinært årsmøte innen utgang av april 2013 og 2014 i Bærum. Styret skal kalle inn til ordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner dette nødvendig, eller når minst 10 % av registrerte medlemmer skriftlig krever dette og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.
Innkalling til årsmøte skal sendes ut slik at den er medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet.
Til innkallingen skal det medfølge saksliste og saksfremlegg. Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte er 3 uker før innkalling sendes ut. Slik melding til styret må skje skriftlig / E-post til styrets leder.
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Konstituering
Valg av møteleder
Valg av sekretær for å føre protokoll/fremmøtte medlemmer
Valg av to tilstedeværende medlemmer til ål signere protokoll i tillegg til møteleder Årsmelding/Regnskap – Godkjenning
Revisjonsberetning
Ansvarsfrihet for styret
Budsjett
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtetÅrsmøtevedtak
Stemmerett har hvert registrert medlem og avstemming skjer ved simpelt flertall. Dog kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer til:
– Endringer av vedtekter10. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket
Ved oppløsning av foreningen etter 22 juli 2014 overføres midler som fortsatt står på foreningens bankkonto til ”Nasjonal Støttegruppe for 22 juli-hendelsene”.Bærums Verk, 17.04.2013

Webdesign: Anton Malm & Lilla Webstudion